Yükleniyor
  • Müşteri Destek
  • 0216 410 55 33

Risk Analizi

Risk analizi; konu hakkında deneyim ve eğitim sahibi, objektif yaklaşıma sahip risk mühendislerince ilgili tesisin tehlike riski yönünden teftişi ve raporlanması olarak adlandırılmasıdır.

 


Risk, bir olayın istenmeyen biçimde sonuçlanması olasılığıdır.
Bir riskin ortaya çıkabilmesi için tehlikeli bir durumun var olması veya bir şeyin tehlikeye maruz kalması gerekir.

Risk analizi


İş yerinde var olan veya dışarıdan gelebilecek tüm tehlikelerin belirlenmesi ve önlemlerin alınmasıyla ilgili çalışmadır.

Risk analizi, işverenin oluşturduğu bir ekip tarafından gerçekleştirilir. Risk değerlendirmesi ekibi aşağıdakilerden oluşur.
a) İşveren veya işveren vekili.
b) İşyerinde sağlık ve güvenlik hizmetini yürüten iş güvenliği uzmanları ile işyeri hekimleri.
c) İşyerindeki çalışan temsilcileri.
ç) İşyerindeki destek elemanları.
d) İşyerindeki bütün birimleri temsil edecek şekilde belirlenen ve işyerinde yürütülen çalışmalar, mevcut veya muhtemel tehlike kaynakları ile riskler konusunda bilgi sahibi çalışanlar.

Risk Değerlendirmesi Aşamaları

1) Risk değerlendirmesi
2) Tehlikelerin tanımlanması
3) Risklerin belirlenmesi ve analizi
4) Risk kontrol adımları
5) Dokümantasyon
6) Risk değerlendirmesinin yenilenmesi

Az tehlikeli iş yerlerinde 6 yıl,
Tehlikeli iş yerlerinde 4 yıl,
Çok tehlikeli iş yerlerinde 2 yılda bir yenilenmesi gerekir.

Aşağıda belirtilen durumlarda ortaya çıkabilecek yeni risklerin, işyerinin tamamını veya bir bölümünü etkiliyor olması göz önünde bulundurularak risk değerlendirmesi tamamen veya kısmen yenilenir.
a) İşyerinin taşınması veya binalarda değişiklik yapılması.
b) İşyerinde uygulanan teknoloji, kullanılan madde ve ekipmanlarda değişiklikler meydana gelmesi.
c) Üretim yönteminde değişiklikler olması.
ç) İş kazası, meslek hastalığı veya ramak kala olay meydana gelmesi.
d) Çalışma ortamına ait sınır değerlere ilişkin bir mevzuat değişikliği olması.
e) Çalışma ortamı ölçümü ve sağlık gözetim sonuçlarına göre gerekli görülmesi.
f) İşyeri dışından kaynaklanan ve işyerini etkileyebilecek yeni bir tehlikenin ortaya çıkması.


İş verenler çalışma ortamı, kullanılan maddeler, iş ekipmanları ile çevre şartlarını dikkate alınarak meydana gelebilecek acil durumları önceden değerlendirerek bununla ilgili önleyici, sınırlayıcı önlemler alırlar ayrıca İşveren, risk değerlendirmesi çalışmalarında görevlendirilen kişi veya kişilere risk değerlendirmesi ile ilgili ihtiyaç duydukları her türlü bilgi ve belgeyi temin eder . Risk değerlendirmesinin gerçekleştirilmiş olması; işverenin, işyerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz
İNTEGRAL KALİTE olarak iş güvenliği uzmanlarımız ile risk analizi ve acil durum eylem planı yaparak oluşabilecek tüm iç ve dış tehlikelere karşı önlem almayı hedefleyen hizmetler vermekteyiz.


Whatsapp ile ulaşın