Yükleniyor
 • Müşteri Destek
 • 0216 410 55 33

PATENT VE MARKA VEKİLLİĞİ SINAVI 2023

Daha önceki yıllarda tek sınav olarak yapılan Marka ve Patent Vekilliği sınavı son olarak 2019 yılında yapılmıştır. Bu tarihten sonra 2021 yılında yapılacak olan Marka ve Patent Vekilliği sınavının 2021 Kasım ayından sonra yapılacağı tahmin ediliyor.

 

 

PATENT VE MARKA VEKİLLİĞİ SINAVI 2021

 

Marka ve Patent  Vekilliği sınavı Türk Patentve Marka Kurumu tarafından iki yılda bir Ankara'da yapılmaktadır. Marka vekilliğive Patent vekilliği için iki ayrı şekilde yapılan sınavların her ikisi de genelyeterlik ve mesleki yeterlik sorularını kapsamakta olup iki ayrı oturumdanoluşuyor.4 yıllık Üniversite mezunu olan herkesin sınava başvuru hakkı vardır.

Daha önceki yıllarda tek sınav olarak yapılan Marka ve Patent  Vekilliği sınavı  son olarak 2019 yılında yapılmıştır. Butarihten sonra 2021 yılında yapılacakolan Marka ve Patent  Vekilliği sınavının2021 Kasım ayından sonra yapılacağı tahmin ediliyor.

Marka ve Patent  Vekilliği sınavı  Sınavının birinci aşaması olan genel yeterliksınavından başarılı olan adaylar, sonradan sınavlara dahil olan ve ikinci aşamaolan mesleki yeterlik sınavına girebileceklerdir. Adaylar mesleki yeterliksınavından da başarılı olması halinde marka veya patent vekilliği almak içinhak elde edilmiş olacaklardır

Marka ve patentvekilliği genel yeterlik sınavlarına girecek olan tüm adayların şu şartlarısağlanması gerekmektedir;

Patent Ve Marka Vekilliği Sınavı Soru Kitapçığı 2021

 

MADDE4 – (1) Gerçek kişilerin patent vekili veya marka vekili olabilmesi içinaşağıdaki şartları taşıması gerekir:

 1. a)Türkiye Cumhuriyetivatandaşı olmak.
 2. b)Fiil ehliyetine sahipbulunmak.
 3. c) En az dört yıllık lisans eğitimi veren yükseköğretimkurumlarının veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt dışındakiyükseköğretim kurumlarının birinden mezun olmak.

ç) Yüz kızartıcı suçlardan mahkumiyeti bulunmamak.

 1. d) Türkiye'de yerleşim yeri bulunmak.
 2. e) Sınavda başarılı olmak.
 3. f) Sicile kayıt olmak.

Tüzel kişivekiller

MADDE 5 – (1) Tüzel kişi patent vekilinin veya markavekilinin, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre limited veya anonimşirket şeklinde kurulması, işletme konusunun patent vekilliği veya markavekilliği faaliyetini kapsaması zorunludur.

(2) Tüzel kişi vekillerin, patent vekili veya marka vekili gerçekkişiler tarafından temsil edilmesi zorunludur.

(3) Gerçek kişi vekil, birden fazla tüzel kişi vekilin ortağıveya çalışanı olsa dahi vekillik yetkisini sadece tek bir tüzel kişi vekilitemsilen kullanabilir. Vekillik yetkisini bu şekilde kullananlar, gerçek kişivekil olarak vekillik yapamaz. Gerçek kişi vekil, kişisel cezai sorumluluğusaklı kalmak şartıyla, temsil ettiği tüzel kişi vekille birlikte vekalet verenekarşı müteselsilen sorumludur.

Patent Ve Marka Vekilliği Sınavı Kitapçığı 2021

 

Marka sınavındadağıtılan kitapçıklarda ki uyarılar tüm adaylar tarafından dikkatliceokunmalıdır;

 1. Soru kitapçığının sayfalarının eksik olup olmadığını, kitapçıkta basım hatalarınınbulunup bulunmadığını kontrol ediniz.
 2. Cevap kağıdında doldurmanız gereken alanlar bulunmaktadır. Bu alanları doldurunuz.Cevap kağıdına yazılacak her türlü yazıda ve yapılacak bütün işaretlemelerdekurşun kalem kullanılması zorunludur.
 3. Cevap kağıdı üzerinde değişiklik yapmak istediğinizde, iz bırakmayan bir silgikullanınız. Cevap kağıdınızı buruşturmayınız, katlamayınız ve üzerine gereksizhiçbir işaret koymayınız. 4. Bu kitapçıkta 60 soru bulunmaktadır. Toplamcevaplama süresi 90 dakikadır.
 4. Her soru, puan olarak eşit ağırlığa sahiptir. Yanlış cevapların doğru cevaplaraherhangi bir etkisi yoktur.
 5. Her sorunun tek bir doğru cevabı vardır. Bir soru için birden çok cevabıişaretlerseniz, o soruyu yanlış cevaplamış sayılırsınız.
 6. Soru kitapçığının sayfalarındaki boş yerleri müsvedde olarak kullanabilirsiniz.
 7. Sınav süresi bittiğinde cevapların cevap kağıdına işaretlenmiş olması gerekir. Sorukitapçığına işaretlenen cevaplar geçerli değildir.
 8. Sınav salonundan ayrılmadan önce, soru kitapçığınızı ve cevap kağıdınızı salongörevlilerine eksiksiz olarak teslim etmeyi unutmayınız.
 9. Bu kitapçıkta yer alan sorulardaki tüm tarihlerin, resmi tatillere denk gelmeyecekşekilde hafta içi olduğu kabul edilecektir.

 

Patent Ve Marka Vekilliği Sınavı Kuralları 2021

 

 1. Cevaplama işlemini erken tamamlamış olsalar bile, adaylar sınavın ilk 30 dakikası ve son10 dakikası içinde sınav salonundan dışarı çıkarılmayacaktır. Ayrıca sınavsüresince adayların tuvalet vb. ihtiyaçlarını gidermek için sınav salonundançıkmalarına kesinlikle izin verilmeyecektir. Sınav salonundan her ne sebepleolursa olsun dışarı çıkan aday tekrar sınav salonuna alınmayacaktır.
 2. Sınav sonunda soru kitapçıkları toplanacak ve incelenecektir. Soru kitapçığınınsayfaları kesinlikle koparılmamalıdır. Soru kitapçığının bir sayfası bile eksikçıkarsa adayın sınavı geçersiz sayılacaktır.
 3. Cevap kağıdına ve soru kitapçığına yazılması ve işaretlenmesi gereken bilgilerde bireksiklik ve/veya yanlışlık olması halinde adayın sınavının değerlendirilmesimümkün olmayacak ve bu durum tutanak altına alınacaktır.
 4. Sınav süresince görevlilerle konuşulması, soru sorulması, görevlilerin adaylarlayakından ve alçak sesle konuşmaları, adayların yanlarında ve sıralarında sınavkonuları ile ilgili kitap, not vb. bulundurmaları, adayların birbirleriylekonuşmaları, birbirlerinden kalem, silgi vb. şeyleri istemeleri yasaktır.
 5. Sınav sırasında kopya çeken, çekmeye kalkışan, kopya veren, kopya çekilmesine yardımeden adaylarla ilgili tutanak tutulacak ve sınavları geçersiz sayılacaktır. Bukapsamda, cevap kağıtlarının diğer adaylar tarafından görülmeyecek şekildetutulması adayın kendi sorumluluğundadır.
 6. Gerektiğinde görevliler adayların oturdukları yeri değiştirebilir. Adaylar, görevlilerin hertürlü uyarılarına uymak zorunda olup, uymayanlar ile sınav kurallarına veesaslarına uymayan veya uymadığı sonradan tespit edilen adaylar hakkındatutanak tutulacak ve adayın sınavı geçersiz sayılacaktır.
 7. Soruların ve/veya bu sorulara verilen cevapların ayrı bir kağıda yazılıp bu kağıdındışarı çıkarılması kesinlikle yasaktır.

Whatsapp ile ulaşın